Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kruidentaal.nl

Geldende vanaf 15 juni 2022

1. Begripsomschrijvingen

De uitgever: Mieny Media
Gevestigd: Van Emstweg 77, 8426BT Appelscha

BTW NR.: NL004289094B56

KvK NR.: 86620894
email: mienymedia@gmail.com

https://kruidentaal.nl

Afnemer: De rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die met de uitgever een overeenkomst met betrekking tot een abonnement sluit.
Abonnement: De overeenkomst waarbij de uitgever op periodieke basis een medium met informatie tegen een vaste (periodieke) vergoeding verstrekt.

Bedenktijd/ herroepingsrecht.: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor hetsluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen die tot stand komen tussen de afnemer en uitgever. Het accepteren van een aanbieding – dan wel het doen van een bestelling – houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. De overeenkomst bevat voor de dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Rechtsgeldigheid

Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door personen van 18 (achttien) jaar of ouder.

4. Totstandkoming 

De overeenkomst tussen de afnemer en de uitgever komt tot stand op het moment dat de afnemer een schriftelijke bevestiging (waaronder mede wordt begrepen een elektronische bevestiging) van zijn bestelling(en) heeft ontvangen.

5. Prijzen

De op de website van Kruidentaal.nl vermelde prijzen zijn in Euro`s, inclusief btw en inclusief verzendkosten (tenzij anders vermeldt). Levering van de bestelde producten geschiedt tegen de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de website van Kruidentaal vermelde prijzen (typefouten voorbehouden). Prijzen die door de uitgever of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de website van Kruidentaal zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden de uitgever niet voor producten die via de website van Kruidentaal worden besteld. De uitgever, Mieny Media,  behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website van Kruidentaal – dan wel schriftelijk – kenbaar worden gemaakt.

Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

6. Nieuwe abonnementen

Nieuwe abonnementen gaan in per het eerstvolgende nummer dat verschijnt.

7. Abonnementstermijn, opzegging

7.1 Tenzij anders vermeld wordt een abonnement aangegaan voor één jaar (= 4 nummers = abonnementstermijn).

Binnen de abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn Mieny Media  over deze opzegging moet berichten.

Dit kan schriftelijk via info@kruidentaal.nl of mienymedia@gmail.com.

7.2 In alle andere gevallen wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd tenzij het abonnement minimaal één maand voor het verstrijken van de abonnementstermijn met inachtneming van artikel 7.3 is opgezegd.

7.3 Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee met inachtneming van de opzegtermijn als genoemd in punt 7.2 een bericht te sturen aan Mieny Media. Dit kan schriftelijk (per brief – zie adres boven of via e-mail naar info@kruidentaal.nl of mienymedia@gmail.com.

Voor contactgegevens zie ook ‘contact‘ op de website van Kruidentaal..

8. Betaling

8.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of factuur met eigen overschrijving). Bij het aangaan van een abonnement machtigt u Mieny Media om het factuurbedrag van uw rekening af te schrijven. Bij het aangaan van een abonnement geldt deze machtiging ook voor het abonnementsgeld voor de eventuele volgende periodes. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon van het tijdschrift.

8.2 Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Mieny Media de verzending van het magazine Kruidentaal eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen en deze vordering over te dragen aan een incassobureau.

8.3 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief btw. en inclusief verzendkosten (tenzij anders vermeld)

8.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon op de website van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

9. Losse tijdschriften

Mieny Media / Kruidentaal levert ook losse tijdschriften, indien voorradig. Voor losse tijdschriften geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor abonnementen, met dien verstande dat slechts één nummer wordt geleverd.

Bij de aankoop van onze losse magazines geldt er geen herroepingsrecht (art. 6:230p f sub 7 BW).

10. Bedenktijd /herroepingsrecht.

1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de afnemer van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Mieny Media verstrekt en het geleverde product terug te sturen naar Mieny Media ( adres zie onder artikel 1 of op de website). De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

2. In geval van ontbinding van de overeenkomst is de afnemer verplicht het geleverde zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.

3. In geval van ontbinding zal Mieny Media het door de afnemer op grond van de overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Mieny Media is gerechtigd de waardevermindering van het product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de afnemer dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

4. Als de afnemer voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Mieny Media  terugbetaald.

11. Levering

Kruidentaal wordt bezorgd door een postbezorgingsbedrijf aan het daartoe door de afnemer opgegeven afleveradres. De producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van aflevering. De uitgever, Mieny Media,  streeft ernaar de bestelde goederen af te leveren binnen vijf werkdagen na uitkomen van het magazine Kruidentaal. De hiervoor genoemde termijn is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn, en geldt uitsluitend voor leveringen in Nederland en België. De uitgever is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post- en pakketbezorgers.

12. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer volledig aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan – uit deze of andere leveranties – voortvloeiend uit de overeenkomsten. Indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet of de uitgever aan heeft te nemen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen kunnen de producten terstond worden teruggevorderd. De aan de terugname verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht.

Indien nodig is de afnemer plichtig alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelingen, die dienen ter bescherming van het door ons voorbehouden eigendomsrecht. Weigert de afnemer mee te werken, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de uitgever te betalen.

13. Informatieplicht

De uitgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor de afnemer, en draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden – voor of bij het sluiten van de overeenkomst – (al dan niet elektronisch) voor inzage ter beschikking worden gesteld. De afnemer zelf is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan of printer van deze algemene voorwaarden, voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopieën.  Onverminderd eventuele voor de uitgever bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden te bewaren, is de uitgever niet verplicht om een eventuele gearchiveerde overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voor de afnemer toegankelijk te houden.

De uitgever stelt middels de website van Kruidentaal onder meer de volgende informatie beschikbaar:

  1. naam, adresgegevens (inclusief e-mailadres) en inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;
  2. btw-identificatienummer;
  3. de belangrijkste kenmerken van de artikelen;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen;
  5. de wijze van betaling;
  6. het adres waar afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de website van Kruidentaal anders wordt aangegeven.

14. Aansprakelijkheid schade

De uitgever betracht de grootste zorgvuldigheid bij het verwerken en verzenden van bestelde producten. De afnemer dient de geleverde producten onmiddellijk na in ontvangst name te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dienen uiterlijk binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk en gemotiveerd aan de uitgever te worden gemeld.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden zal de uitgever de bestelling retour nemen, mits de afnemer de producten binnen de – door de uitgever bepaalde – schriftelijk overlegde termijn retourneert. Indien er geen schriftelijke termijn door de uitgever wordt overlegd, zal automatisch een termijn van twee (2) weken na ontvangsten gelden. Voor adresgegevens wordt verwezen naar de factuur. Door de uitgever worden de retour gezonden producten omgeruild en aan de afnemer teruggezonden.

De uitgever is gevrijwaard van directe aansprakelijkheid voor alle bestellingen welke met tussenkomst van een derde partij zijn geleverd.

15. Overmacht

Mieny Media heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (al dan niet elektronisch) aan de afnemer mee te delen en zonder dat de uitgever gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de uitgever kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product (tijdelijk) niet meer bij de uitgever voorradig is.

16. Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van de uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (inclusief btw). Aansprakelijkheid van de uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten.

17. Intellectuele eigendomsrechten

De afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door de uitgever geleverde producten te respecteren. De uitgever garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms-)recht van derden.

18. Klachten

De uitgever doet haar uiterste best om bestellingen op een snelle en correcte wijze te bezorgen. Desondanks kan er toch iets mis gaan met de bezorging. Klachten of opmerkingen worden in overleg met de afnemer behandeld. De afnemer kan daartoe schriftelijk contact opnemen met de uitgeverij per post (Van Emstweg 77, 8426BT Appelscha), of per e-mail :  info@kruidentaal.nl  of mienymedia@gmail.com.

19. Overig

Afwijkende bedingen, wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover de uitgever deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en zijn ondertekend door iemand die namens de uitgever vertegenwoordigingsbevoegd is en gelden slechts voor de specifieke offerte of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de uitgever vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overige bepalingen blijven te allen tijde volledig van kracht.

20. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen de afnemer en de uitgever en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter, Rechtbank Noord Nederland: Locatie Leeuwarden.

21. Het Weens verkoopverdrag is niet van toepassing